Statut Stowarzyszenia Arte Unite

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie „Arte Unite”, zwane w dalszej części stowarzyszeniem, jest organizacją działającą na podstawie prawa o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

§2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§3

Terenem działania stowarzyszenia jest obszar RP.

Dla właściwej realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami RP, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym umów międzynarodowych. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lubliniec.

§4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania. Przynależność Stowarzyszenia do innych organizacji może nastąpić jedynie decyzją Walnego Zebrania  podjętą jednogłośnie.

§5

1. Stowarzyszenie może posiadać terenowe jednostki organizacyjne. Terenowe jednostki organizacyjne mogą podejmować decyzje jednogłośnie w składzie min. 3 osób. Decyzje te mogą być podejmowane w zakresie określonym przez regulamin wewnętrzny terenowej jednostki organizacyjnej.

2. Ważność terenowej jednostki organizacyjnej określa uchwałą Walne Zebranie w momencie zatwierdzenia regulaminu wewnętrznego.

3. Terenowe jednostki organizacyjne nie mogą posiadać osobowości prawnej.

§6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków.

Przewiduje się możliwość etatowego zatrudnienia pracowników, dla prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej.

§7

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§8

Czas trwania stowarzyszenia jest nieograniczony.

Rozdział II

Cele i środki działania

§9

Celem stowarzyszenia jest ochrona Ziemi, poprzez rozwijanie sposobów życia człowieka w zgodzie z naturą, bez zagrożenia dla środowiska naturalnego i zaburzania równowagi ekosystemu  z zachowaniem i odtwarzaniem naturalnego środowiska życia roślin i zwierząt.

§10

Celami szczegółowymi Stowarzyszenia są:

1.     Ochrona siedlisk roślin i zwierząt z zachowaniem i odtwarzaniem ich naturalnego środowiska.

2.     Zapobieganie degradacji środowiska.

3.     Wspieranie inicjatyw na rzecz ochrony praw zwierząt.

4.     Promowanie i prowadzenie różnorodnych form działania podnoszących świadomość ekologiczną i artystyczną.

5.     Zapobieganie marnotrawstwu surowców oraz niewłaściwemu zagospodarowaniu i utylizacji odpadów.

6.     Pobudzanie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

7.     Promocja rolnictwa przyjaznego dla środowiska, oraz nieszkodzących człowiekowi metod przetwarzania żywności.

8.     Działania na rzecz bezdomnych, ubogich i potrzebujących.

9.     Wspieranie wszelkich działań zmierzających do wewnętrznego rozwoju człowieka  bez względu na jego kondycję psychofizyczną, wiek, pochodzenie i status społeczny.

   

§11

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1.     Organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów, wyjazdów, obozów szkoleniowych, imprez tematycznych.

2.     Zagospodarowanie nieruchomości pozostających w posiadaniu stowarzyszenia lub w jego zarządzaniu zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju ekologicznego, bez zagrożenia dla środowiska naturalnego i zaburzania równowagi ekosystemu.

3.     Uprawę roślin, ze wskazaniem na rolnictwo biodynamiczne i permakulturę, oraz przetwarzanie płodów rolnych bez użycia środków chemicznych i konserwantów.

4.     Stosowanie na terenie nieruchomosci użytkowanych przez stowarzyszenie, a także promowanie na terenie tych nieruchomości i poza nimi technik budownictwa tradycyjnego i ekologicznego z użyciem materiałów przyjaznych dla środowiska.

5.     Tworzenie i prowadzenie ośrodków edukacyjnych, oraz działania edukacyjne w zakresie ochrony środowiska.

6.    Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy oczyszczalni oraz wykorzystania źródeł energii alternatywnej, oraz własciwego zagospodarowania odpadów.

7.     Prowadzenie interdyscyplinarnych studiów i badań związanych z działalnością stowarzyszenia.

8.     Prowadzenie szeroko pojętego doradztwa oraz tworzenie banków informacji o działaniach społecznych, naukowych i gospodarczych oraz technologiach służących ochronie środowiska.

9.     Promowanie twórczości kulturalnej i artystycznej służącej integracji człowieka z Ziemią.

10.   Prowadzenie działalności wydawniczej i poligraficznej.

11.   Współpraca z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi w kraju i zagranicą posiadającymi podobne cele działania.

12.   Udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw związanych z ingerencją w środowisko naturalne.

13.   Występowanie do właściwych wg kompetencji władz lokalnych, wojewódzkich i krajowych oraz sądów z wnioskami o zastosowanie środków prowadzących do usunięcia zaistniałego zagrożenia środowiska, zaniechania naruszenia środowiska oraz opiniowanie przedsięwzięć z punktu widzenia ich zgodności z interesami ochrony przyrody i zdrowia ludności.

                                                                                                                                         Rozdział III

Członkowie oraz ich prawa i obowiązki

§12

  1. Członkowie dzielą się na zwyczajnych i wspierających.

2. Członkami zwyczajnymi mogą być:

a. Osoby fizyczne, także niepełnoletnie.

b. Cudzoziemcy, także ci niemający miejsca zamieszkania w Polsce.

  3. Członkiem wspierającym może być każdy ( osoba prawna lub fizyczna ) deklarującą czynne poparcie dla realizacji celów stowarzyszenia.

§13

Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być osoba fizyczna która zostanie przyjęta na Walnym Zebraniu na podstawie swojej pisemnej deklaracji o chchęci przystąpienia do stowarzyszenia.

§14

Członek zwyczajny ma prawo:

1.    Wybierać i być wybieranym do władz stowarzyszenia.

2.    Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu.

3.    Korzystać  z pomocy stowarzyszenia w realizacji jego statutowych celów.

4.    Brać udział we wszystkich pracach i imprezach stowarzyszenia.

5.    Do pełnej informacji o działaniach organów stowarzyszenia.

6.    Do bezpłatnego korzystania z urządzeń i pomocy stowarzyszenia.

7.    Do korzystania z nieruchomości i lokali mieszkalnych będących własnością lub w posiadaniu stowarzyszenia zgodnie z ich przeznaczeniem.

§15

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1.    Przestrzeganie postanowień statutu, uchwał stowarzyszenia oraz regulaminów wewnętrznych jednostek terenowych.

2.    Wspieranie realizacji zadań statutowych.

3.    Opłacanie składek członkowskich w wysokości ustalanej przez Walne Zebranie.

§16

1.     Członkiem wspierającym stowarzyszenie może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością stowarzyszenia, która zostanie przyjęta przez Walne Zebranie na podstawie swojej pisemnej deklaracji o chęci przystąpienia.

2.     Członek wspierający ma prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu z głosem doradczym

                                                                                           §16a

Członek wspierajacy ma prawo:

1.     Uczestniczyć w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

2.     Korzystać z pomocy stowarzyszenia w realizacji jego statutowych celów.

3.     Brać udział we wszystkich pracach i imprezach stowarzyszenia.

4.     Do bezpłatnego korzystania z urządzeń i pomocy stowarzyszenia.

                                                                                             §16b

Do obowiązków członka wspierającego należy:

1.     Przestrzeganie postanowień statutu, uchwał stowarzyszenia oraz regulaminów wewnętrznych jednostek terenowych.

2.     Wspieranie realizacji zadań statutowych.

3.     Opłacanie składek członkowskich w wysokości ustalanej przez Walne Zebranie.

                                                                                              §17

Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje na skutek :

1.  Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie stowarzyszenia.

2.  Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

3.  Wykluczenia uchwałą Walnego Zebrania z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał stowarzyszenia, działania na szkodę stowarzyszenia.

4.  Wniosek o wykluczenie  musi zostać złożony na piśmie przez minimum trzy osoby będące członkami zwyczajnymi stowarzyszenia. Walne Zebranie podejmuje decyzję o wykluczeniu z pominięciem w głosowaniu osoby, której ten wniosek dotyczy, oraz pozostałych osób, co do których takie wnioski wpłynęły.

5.  Walne Zebranie jednorazowo może rozpatrywać nie więcej niż trzy takie wnioski.

6.  Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

                                                                                                                                             Rozdział IV

Władze stowarzyszenia

§18

Władzami stowarzyszenia są:

Walne Zgromadzenie, zarząd, komisja rewizyjna.

1.   Walne Zebranie pełni funkcję uchwałodawczą i jest najwyższą władzą stowarzyszenia. Stanowią je wszyscy członkowie zwyczajni. Wszystkie decyzje Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym jednogłośnie, w obecności co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.

2.  W przypadku braku kworum Walne Zebranie odbywa się w drugim terminie nie później niż 2 tygodnie po terminie pierwszym. Wówczas decyzje Walnego Zebrania podejmowane są jednogłośnie w obecności minimum 3 osób.

3.  Zarząd i komisję rewizyjną wybiera Walne Zebranie z pośród swoich członków na 3 letnią kadencję w głosowaniu jawnym.

4. W przypadku ustąpienia członków zarządu lub komisji rewizyjnej w czasie kadencji, pomiędzy obradami Walnego Zebrania, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia. W przypadku usunięcia z organów władz członka zarządu lub komisji rewizyjnej przez Walne Zebranie uzupełnia ono skład władz stowarzyszenia.

5.  Wniosek (w formie pisemnej) o usunięcie z organów władz członka zarządu lub komisji rewizyjnej złożyć muszą minimum trzej członkowie zwyczajni. Walne Zebranie podejmuje decyzje z pominięciem głosu osoby, której wykluczenie jest przedmiotem wniosku.

§19

1.  Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się raz w roku w terminie określonym przez zarząd. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad członków powiadamia zarząd co najmniej na 14 dni przed Walnym Zebraniem.

2.  Walne Zebranie zwołuje zarząd:

a.  z własnej inicjatywy,

b.  na wniosek komisji rewizyjnej,

c.  na pisemny wniosek 1/3 członków stowarzyszenia.

§20

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1.     Uchwalanie ogólnych kierunków działalności merytorycznej i finansowej stowarzyszenia.

2.     Wybór i odwoływanie członków zarządu komisji rewizyjnej.

3.     Przyjmowanie i wykluczanie członków.

4.     Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się stowarzyszenia.

5.     Zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych placówek terenowych.

6.     Decydowanie o przynależnosci stowarzyszenia do innych krajowych i miedzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

7.     Ustalanie wysokości składek członkowskich.

§21

Zarząd kieruje działaniami stowarzyszenia w oparciu o uchwały Walnego Zebrania. Zarząd reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz. Zarząd składa się z prezesa i 2 członków zarządu pełniących funkcję skarbnika i sekretarza.

§22

Do kompetencji zarządu należy:

1.     Opracowywanie sposobów realizacji decyzji Walnego Zebrania oraz podejmowanie szczegółowych działań, w tym zatrudnianie i zwalnianie pracowników stowarzyszenia oraz określanie ich obowiązków i odpowiedzialności.

2.     Reprezentowane stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

3.     Sporządzanie sprawozdań i rocznych budżetów z działalności stowarzyszenia, będących przedmiotem oceny komisji rewizyjnej.

4.     Zwoływanie Walnych Zebrań.

5.     Zarząd podejmuje uchwały jednogłośnie za zgodą wszystkich członków zarządu.

§23

Negatywna ocena zarządu przez Walne Zebranie na wniosek komisji rewizyjnej powoduje upomnienie zarządu lub jego odwołanie. Decyzje w sprawie odwołania Walne Zebranie podejmuje jednogłośnie z wyłączeniem członków zarządu, których uchwała dotyczy.

§24

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, spośród których Walne Zebranie wybiera przewodniczącego komisji.

                                                                                                           §24a

Zarząd stowarzyszenia składa się z 3 członków, spośród których Walne Zebranie wybiera Prezesa Stowarzyszenia, Sekretarza Stowarzyszenia, Skarbnika Stowarzyszenia.

§25

Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały jednogłośnie przy obecności wszystkich członków Komisji.

§26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1.     Kontrola pracy zarządu.

2.     Składanie wniosków o negatywną ocenę zarządu przed Walnym Zebraniem.

3.     Dokonywanie wyboru podmiotu, mającego zbadać sprawozdania finansowe stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.

4.     Zwoływanie Walnego Zebrania w razie bezczynności w tym zakresie zarządu stowarzyszenia.

                                                                                                                                             Rozdział V

Majątek stowarzyszenia

§27

1.   Majątek stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze. Pochodzi on z następujących źródeł:

a) darowizny, składki członkowskie, spadki, zapisy, dotacje, subwencje dokonywane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa,

b) wpływy z majątku ruchomego i nieruchomego,

c) odsetki od depozytów kapitałowych,

d) wpływy pochodzące z ofiarności publicznej.

2.     Funduszami i majątkiem zarządza zarząd zgodnie z wolą Walnego Zebrania i pod kontrolą komisji rewizyjnej.

3.     Do reprezentowania stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań finansowych upoważniony jest zarząd stowarzyszenia. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, do kwoty pieciu tysięcy złotych polskich wymagany jest podpis jednego członka zarządu. Dla kwoty przekraczajacej pięć tysięcy złotych polskich wymagane są podpisy dwóch członków zarządu działajacych łącznie. Do składania oświadczeń woli we wszystkich innych niż majatkowe sprawach, upoważniony jest Zarząd Stowarzyszenia, przy czym wymagany jest podpis jednego członka Zarządu.

                                                                                                                                        Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie stowarzyszenia

§28

1.  Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie  wymaga jednogłośnego podjęcia decyzji, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Przepisu §18 Pt. 2 nie stosuje się.

2.  Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga jednogłośnego podjęcia decyzji, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.

3.  Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.

4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia Arte Unite, na rzecz których przejdzie majątek stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.

5.  Majek Stowarzyszenia Arte Unite nie może być w razie likwidacji, ani w żadnym innym wypadku rozdzielony pomiędzy członków stowarzyszenia, ani osoby prywatne.